G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Bitter leaf The 12 months of the year
Inspiration Nkwen Language Uncategorized

The Twelve Months Of The Year in Nkwen Language: Bə̀ŋorə Bә ÀLùŋə̀

 
The Twelve Months Of The Year in Nkwen Language

The 12 months of the year

Bǝ̀ŋorǝ̀ ǹchǝ̀-bya mǝmǝ̀ alùŋǝ̀

The 12 months of the year 

1 Ŋorә̀ Ǹchyàmbì January
2 Ŋorә̀ Àbǝ̀bә February
3 Ŋorә̀  Ǹchǔmbә̀ŋә̀ March
4 Ŋorә̀  Àzhә̌ April
5 Ŋorә̀  Shә̌- ngwenә̀ May
6 Ŋorә̀  Ǹwùŋnә̀- àlùŋә̀ June
7 Ŋorә̀  Mә̀ghă or Ŋorә̀ Nә̀fùˀù July
8 Ŋorә̀  Mәkû mә lùŋә̀ or Ŋorǝ̀ Alansә̌-mbә̀ŋә̀ August
9 Ŋorә̀  ǹtsǔsanә September
10 Ŋorә̀  Ŋwàˀàsànә October
11 Ŋorә̀-ngwenə
November
12 Ŋorә̀  krәsә̀menә̀ / ŋorə ǹlwìtə̀ December
The 12 months of the year

The 12 months of the year

Click the link below to follow more lessons on Nkwen Language.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

The 12 months of the year

 

Posts navigation

Leave a Reply