G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Holy Images
Inspiration Uncategorized

The Sorrowful Mysteries of the Holy Rosary

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Advertisements
The Sorrowful Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Tuesdays and Fridays https://youtu.be/aOtsKjoNEec
Advertisements

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

Nә әlwenә әtàa nә wu Moo nә Azhwә zә ŋwa’anә. Adzwilǐ

COME O HOLY SPIRIT

yìi Àzhwè zә ŋwà’ànә̀

Come, o Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and enkindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and they shall be created. And Thou shalt renew the face of the earth.

O Àzhwè zә ŋwà’ànә̀ yìi, lwensә mentiŋә mә bә̀ buma bwo biŋə wwo, nkə chu’u mmu akòŋnə̀ wwo məntiŋə bwo. Chyasә Azhwe zhә, ə̌ bu nka’a wwa, O tiˀi nwa’asә mbyi ǹtsә̀mә̀.

Let us pray

O God, Who didst instruct the hearts of the faithful by the light of the Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise, and ever to rejoice in His consolation, through Christ, our Lord. Amen.

A binә̀ shwenә

O Nywè, wuma o zìˀirə mə̀tiŋə mə bə buma bwo biŋə wwo nə nkàˀa Azhwè zə ŋwàˀànə, ghәrә la ngә boŋә bi dzwi nә mə̀chìi aghə̀mə̀ ǹtsə̀mə̀, mbә’ә adasə̀  Azhwè zu zha, nkә nyε’εsә mәmә mborә̀ zhĭ mbəˀə Kristò Nywè wìi. Adzwilǐ

Advertisements

I Believe

Mǝ̀ mbiŋǝ̀

The Apostles Creed —
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
The Holy Catholic Church,
The communion of saints,
The forgiveness of sins,
The resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.

Mə̀ mbiŋə mbwo Nywe Ətaa, ma a dzwi nә mә̀tenә mәtsèmә̀. Ma a ghərə nəkaŋə bwo nshye, Nә Moo Ngonә yì wi mò’o Nfò Yesu Kristò, ma bә tu’unə yi mbə’ə Azhwè zə ŋwa’anǝ̀ Mariyà a jwe yi. A zə ngə’ə zhi nshye wi mbwo Bonto Blato, Bә bu’utә̀ yi nә àbàŋnә̀, a kwo bə twiŋə yε. A tso nghə ndzwi ala’a bə̀ ba kwonǝ̌, njwe tarə a bə̀ŋnə̀ nəwwo. A ko’o nghə̀ nəkàŋə̀ nnunə abwo mà’à Ətàa ma à dzwi nә̀ mә̀tenә̀ mә̀tsә̀mә̀. A lyə bu yii məsa’anə̀ bə bə̀tsə̀mə̀ fəfə nshye. Bà dzwinə nǝ bà kwonə̌. Mә̀ mbiŋә mbwo Àzhwè zә̌ ŋwa’anə. Nə ǹkùŋsə̀ ndya Nywè Katorә; Nə ǹkùŋsə̀ Bә̀ bâ ŋwa’anә, nə mә na’anә̀ mә әbwu, nə mə̀zwiŋnə̀, mə m̀bə̀ŋə̀ ǹnu, nə̀ mə̀dzwinə̀ ma mə lyə kə myè. Adzwilìi

Advertisements

Our Father

Ətàa wi wu ma ò dzwi nǝkàŋǝ

Our Father, Who art in heaven, hallowed be
Thy name. Thy kingdom come, Thy will be
done on earth as it is in heaven. Give us this
day our daily bread, and forgive us our
trespasses, as we forgive those who trespass
against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Әtàa wi wu ma ò dzwi nәkàŋә̀, ә̀lwenә̀ wwo bә wù ŋwà’anә, ghә̀rә nsa’à ala’à zhә̀ yii fә nshye wi tsuŋ ma ə̀ dzwi nәkàŋә.

Fyâ mәjyә mu ma mә ku’unә fә a mbwo bìì senә wìi, nna’a әbwu wii tsuŋә ma bìi nà’a әbwu bә bu ma bwo ghә̀rә әbwu nnu bìi. Kә wii nә mὲ’ὲtә̀ bii ghә nduŋә mbwu la fusә wii nu mә̀nyù mă bwu. Adzwilìi. 

Advertisements

The three Hail Marys for Faith, Hope and Charity

Bǝ Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà bǝ tarǝ ngǝ, binǝ kwe mǝmǝ mèbiŋnǝ̀, mǝ̀linǝnǝ̀ nshi, nǝ mǝ̀ ghèrǝnǝ̌ ǝbòŋǝ̀.

Hail, Mary, full of grace, the
Lord is with thee. Blessed art
thou among women, and blessed
is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray
for us sinners, now and at the
hour of our death. Amen.

Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà, ò luu nә̀ grashà Nywè à dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a ǹchya bә̀ngye bәtsә̀mә̀, mә̀fonә̀ dzwi nә̀ moo wwò, Yesù.
Màriyà ŋwà’ànә Mya Nywè, shwenә Nywè a mbwo bìi bә bă bwu tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ newwo zii, adzwi lǐ.

The Glory Be

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen

Mә̀kwu’utәnә̀

Mә̀kwu’utәnә̀ dzwi ambwo Әtàa, nә Moo nә̀ Àzhwè zә ŋwà’ànә.
Ma a bi ndzwi mәzhìtәnә̀, a kә ndzwi a tsәtsoŋәnә̀ wi, nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀ nә mә̀dzwinә̀ mu ma mә lyә kә myè. Adzwilĭ.

Fatima Prayer
O my Jesus,

O my Jesus,
forgive us our sins,
save us from the fires of hell,
and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of your Mercy.

O Yesù ,

na’a әbwu wi, nfusә wi mәmә mmu tә mye, nlo azhwe bә bәtsәmә fәfә nәkaŋә, nә bu ma bwo lanә nli ngә o komәliŋnә̀ wwa.

Sorrowful Mysteries

Ə̀la Rosarǝyà wǔ Mǝlìŋnə̀

Advertisements

1. The agony in the garden

Yesǔ a zu’u mǝzaŋnǝnǝ̀ ma nghwe a mǝmǝ̀ ǹsùŋə

Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, “Sit here while I go over there and pray.

” 37 He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. 38 Then he said to them, “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Matt. 26:36-38

“A fǝ’ǝ wu wwa, Yesù a lòo ǹgaŋǝ̀-kù dzwi bwo-bwo ghǝ adi’i tsǝ ma bǝ kǝ toŋǝ̀ nǝ Gethsemane,  nti’i nswiŋǝ a mbwo bwo ngǝ,  “Nunǝ nǝ̀ fìi mǝ ghǝtǝ nshi fi ntaŋǝ ndzuŋǝ̀.”  Ǎ loo Bita bwo boo bǝ Zebedi bǝbya bwo-bwo ghǝ. Mǝ̀liŋnǝ̀ nwwe shwi’i nnu zhǝ a ti’i nzhitǝ mǝ bonǝ̀.  Nti’i nswiŋǝ ambwo bwo ngǝ,  “Mèliŋnǝ̀ Wuma a dzwi ntiŋǝ mwo a gha’a tìti ndzwi maboŋǝ̀ mǝ̀ nkwo. A bùu nunǝ fìi nchiyasǝ wwà.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

2. The scourging at the pillar

Bə̌  wuŋə Yesù nə benǝ atwɛ̀’ɛ

When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. “I am innocent of this man’s blood,” he said. “It is your responsibility!”

25 All the people answered, “His blood is on us and on our children!”26 Then he released Barabbas to them. But he had Jesus flogged, and handed him over to be crucified. Mt 27:24-26

“Ma Bilatò a zǝ nge abòŋnǝ̀ zhi bǝ kakǝ̌ anyu daŋǝ̀ kwǝsǝ̀,  la baŋnǝ ghǝrǝ̀ bǝ ngǝ bǝ ntyǝnǝ la,   a loo ǹkyì nsùu mbwo mi nshi ŋù-ntsǝmǝ̀,  nswiŋǝ ngǝ,  “ Mǝ̀ bikǎkǝ anyu-daŋǝ̀ nǝ àliŋǝ ŋu wìi zhi. A bǝ̌ nsa’a zùu. Bǝ̀ bǝ̀tsǝmǝ̀ kwe ngǝ, “Aliŋǝ zhi dzwi atyǝ bìi bǝ ǝ̀boo bii.” Bilatò ti’i nfusǝ Barabasǝ̀ fǝfǝ nkhatsaŋǝ nfya nǝ bwo la nghǝ̀rǝ̀ nge be wuŋǝ Yesù nǝ ngwanǝ̀ ǹna-mǝ̀karǝ̀ nti’i nfiya yi ambwo bwo nge bwo ghǝ mbu’utǝ yi nǝ àbàŋnǝ.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

3. THE CROWNING WITH THORNS

Be wìi atsǝ̀-ǝtyǝ ndzoŋ-ndzoŋǝ atyǝ Yesu

And the soldiers plaited a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple robe; they came up to him, saying, ‘Hail, King of the Jews!’ and struck him with their hands” .

Jn 19:1-3

Be sogi ba’à atsǝ̀’ǝtyǝ ndzoŋ-ndzoŋǝ nwìi atyǝ Yesù, ŋkǝ nwìi atsǝ̀’ǝ baŋnǝ̀ nnu zhǝ, nlirǝ yii, nti’i nghǝrǝ tsuŋ ma bwo ghù’usǝ yii nswiŋǝ ngǝ, “Bìi myenǝ wwo M̀fò bǝ̀ bǝ Dzudǝnǝ̀.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

4.The carrying of the cross
Yesù a bi’i abàŋǹǝ̀ zhi

“32 As they were going out, they met a man from Cyrene, named Simon, and they force him to carry the cross.” Mt . 27:32“Then Jesus told his disciples, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and up his cross and follow me.”

Mt 16:24

“Bwo buŋtǝ ŋu-tsǝ mânduŋǝ a fǝ’ǝ wu ma bwo kǝ ghǝ̌, ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ̀ Shimunǝ̀, ma a fu fǝfǝ ala’a Sirenǝ̀,  nti’i nfɛrǝ yi ngǝ ǎ bi’i abaŋnǝ̀ Yesù.”

“Yesù lye swiŋǝ ambwo ǹgaŋǝ-kù dzwi ngǝ, “Boŋǝ ŋù te  swa’a zoŋǝ ne mwo a kǐ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhi, ntuwɛ abàŋnǝ̀ zhi mbi’i nti’i nzoŋǝ nǝ mwò.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

5. The Crucifixion of Jesus
Yesù a kwo a tyǝ àbàŋnǝ̀

My command is this: Love each other as I have loved you. 13 Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.

15:12-13

“Yesù swiŋǝ ngǝ, “ntǝǝ za bǝ ngǝ: a nǝ koŋǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ zu tsuŋǝ̀ ma mǝ̀ nkoŋǝ wu. Akoŋnǝ̀ daŋǝ bikakǝ gha’a chiya ngǝ ŋù kwo atyǝ bǝ̀ tankǎ bii.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

After the Rosary:

Hail Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of mercy,
Hail, our life, our sweetness and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this vale of tears.
Turn then, most gracious Advocate,
Thine eyes of mercy toward us,
And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus,
O Clement O Loving, O sweet Virgin Mary.

Tsὲ’tә Mya Nfò Nwà’ànǝ̌ 

Tsὲ’ὲtε Mya Nfò ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo a nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yεsù moo-ngonə ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O ŋwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

  • Shwenǝ a mbwo bìi Nwà’ànǝ Mya Nywè 
  • Ngǝ boŋǝ bìi dzwi nǝ ǝ̀dzuŋǝ dzwu ma Nywè a ka’anǝ wìi wu lǝ. 
  • Pray for us, O Holy Mother of God.
  • That we may become worthy of the promises of Christ.

 Let us pray

O God whose only begotten Son
Has purchased for us the rewards of eternal life
Grant that we beseech Thee, while meditating upon these mysteries
In the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary
We may both imitate what they contain and obtain
What they promise, through the same Christ our Lord.
Amen.

A binǝ̀ shwenǝ,

O Nywè-ngòŋǝ̀, mbǝ’ǝ mǝdzwinǝ̀ mǝ Moo wwò wi mo’o nǝ nǝ̀wwo zhi nǝ mǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ myi fǝ nǝwwo, o zuu mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ̌ mye a mbwo bìi, bìi ti’i nlontǝ ngǝ ma bìi shwenǝ mǝmǝ ǝ̀dì’ì Rosarǝyà Mariyà nwa’anǝ dzwi li, a bìi ghǝrǝ anyù zu ma ǝ swiŋǝ nkǝ dzwi nǝ ǝ̀kà’anǝ dzwu ma ǝ̀ dzwi wu mǝmǝ. Bìi lontǝ lǐ nǝ ǝ̀lwenǝ moo wwò Yesu Kristò, Adzwilǐ.

Click the link below to follow recent posts.

Click this button to view pages with other posts.

Page list

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Education For All
Basic and Secondary Learning, and Entertainment. A place for free Learning and entertainment for all. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: