G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Holy Images
Inspiration Uncategorized

The Joyful Mysteries of the Rosary

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Advertisements
The Joyful Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Mondays and Saturdays https://youtu.be/sPXkDYoQsnQ The Hail Holy Queen Prayer
Advertisements

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

Nә әlwenә әtàa nә wu Moo nә Azhwә ze ŋwa’anә. Adzwilǐ

COME O HOLY SPIRIT

yìi Àzhwè zә ŋwà’ànә̀

Come, o Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and enkindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and they shall be created. And Thou shalt renew the face of the earth.

O Àzhwè zә ŋwà’ànә̀ yìi, lwensә mentiŋә mә bә̀ buma bwo biŋə wwo, nkə chu’u mmu akòŋnə̀ wwo məntiŋə bwo. Chyasә Azhwe zhә, ə̌ bu nka’a wwa, O tiˀi nwa’asә mbyi ǹtsә̀mә̀.

Let us pray

O God, Who didst instruct the hearts of the faithful by the light of the Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise, and ever to rejoice in His consolation, through Christ, our Lord. Amen.

A binә̀ shwenә

O Nywè, wuma o zìˀirə mə̀tiŋə mə bə buma bwo biŋə wwo nə nkàˀa Azhwè zə ŋwàˀànə, ghәrә la ngә boŋә bi dzwi nә mə̀chìi aghə̀mə̀ ǹtsə̀mə̀, mbә’ә adasə̀  Azhwè zu zha, nkә nyε’εsә mәmә mborә̀ zhĭ mbəˀə Kristò Nywè wìi. Adzwilǐ

Advertisements

I Believe

Mǝ̀ mbiŋǝ̀

The Apostles Creed —
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day, he rose again.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
The Holy Catholic Church,
The communion of saints,
The forgiveness of sins,
The resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.

Mə̀ mbiŋə mbwo Nywe Ətaa, ma a dzwi nә mә̀tenә mәtsèmә̀. Ma a ghərə nəkaŋə bwo nshye, Nә Moo Ngonә yì wi mò’o Nfò Yesu Kristò, ma bә tu’unə yi mbə’ə Azhwè zə ŋwa’anǝ̀ Mariyà a jwe yi. A zə ngə’ə zhi nshye wi mbwo Bonto Blato, Bә bu’utә̀ yi nә àbàŋnә̀, a kwo bə twiŋə yε. A tso nghə ndzwi ala’a bə̀ ba kwonǝ̌, njwe tarə a bə̀ŋnə̀ nəwwo. A ko’o nghə̀ nəkàŋə̀ nnunə abwo mà’à Ətàa ma à dzwi nә̀ mә̀tenә̀ mә̀tsә̀mә̀. A lyə bu yii məsa’anə̀ bə bə̀tsə̀mə̀ fəfə nshye. Bà dzwinə nǝ bà kwonə̌. Mә̀ mbiŋә mbwo Àzhwè zә̌ ŋwa’anə. Nə ǹkùŋsə̀ ndya Nywè Katorә; Nə ǹkùŋsə̀ Bә̀ bâ ŋwa’anә, nə mә na’anә̀ mә әbwu, nə mə̀zwiŋnə̀, mə m̀bə̀ŋə̀ ǹnu, nə̀ mə̀dzwinə̀ ma mə lyə kə myè. Adzwilìi

Advertisements

Our Father

Ətàa wi wu ma ò dzwi nǝkàŋǝ

Our Father, Who art in heaven, hallowed be
Thy name. Thy kingdom come, Thy will be
done on earth as it is in heaven. Give us this
day our daily bread, and forgive us our
trespasses, as we forgive those who trespass
against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Әtàa wi wu ma ò dzwi nәkàŋә̀, ә̀lwenә̀ wwo bә wù ŋwà’anә, ghә̀rә nsa’à ala’à zhә̀ yii fә nshye wi tsuŋ ma ə̀ dzwi nәkàŋә.

Fyâ mәjyә mu ma mә ku’unә fә a mbwo bìì senә wìi, nna’a әbwu wii tsuŋә ma bìi nà’a әbwu bә bu ma bwo ghә̀rә әbwu nnu bìi. Kә wii nә mὲ’ὲtә̀ bii ghә nduŋә mbwu la fusә wii nu mә̀nyù mă bwu. Adzwilìi. 

Advertisements

The three Hail Marys for Faith, Hope and Charity

Bǝ Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà bǝ tarǝ ngǝ, binǝ kwe mǝmǝ mèbiŋnǝ̀, mǝ̀linǝnǝ̀ nshi, nǝ mǝ̀ ghèrǝnǝ̌ ǝbòŋǝ̀.

Hail, Mary, full of grace, the
Lord is with thee. Blessed art
thou among women, and blessed
is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray
for us sinners, now and at the
hour of our death. Amen.

Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà, ò luu nә̀ grashà Nywè à dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a ǹchya bә̀ngye bәtsә̀mә̀, mә̀fonә̀ dzwi nә̀ moo wwò, Yesù.
Màriyà ŋwà’ànә Mya Nywè, shwenә Nywè a mbwo bìi bә bă bwu tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ newwo zii, adzwi lǐ.

Advertisements

The Glory Be

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen

Mә̀kwu’utәnә̀

Mә̀kwu’utәnә̀ dzwi ambwo Әtàa, nә Moo nә̀ Àzhwè zә ŋwà’ànә.
Ma a bi ndzwi mәzhìtәnә̀, a kә ndzwi a tsәtsoŋәnә̀ wi, nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀ nә mә̀dzwinә̀ mu ma mә lyә kә myè. Adzwilĭ.

Fatima Prayer
O my Jesus,

O my Jesus,
forgive us our sins,
save us from the fires of hell,
and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of Your Mercy.

O Yesù ,

na’a әbwu wi, nfusә wi mәmә mmu tә mye, nlo azhwe bә bәtsәmә fәfә nәkaŋә, nә bu ma bwo lanә nli ngә o komәliŋnә̀ wwa.

The Joyful Mysteries (5 decades):

Ə̀la rosarəyà wǔ ayɛ̀’ɛ̀sə̀

Advertisements


1. The Announciation
NkènƏ̀ Ǹshi’ìnƏ yǐ a mbwo Màriyà

“In the sixth month of Elizabeth’s pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin’s name was Mary.“The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you.” Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 30 But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. 31 You will conceive and give birth to a son,  and you are to call him Jesus. 

LUkE 1:26-31

”Nǝ bǝŋorǝ bi ntuu ma Lisabènǝ̀ dzwi nǝ̀ nǝbǝ̀mǝ̀ la, NYwè a chyàsǝ̀ ntsi-ndyà yi Gabriyà ambwo mǝngònǝ̀ mǝ̀ngye tsǝ̀ ma Yòsebǝ moo Davitǝ kuu wu tyǝ, ma a dzwi nǝkwurǝ nǝ Nazaret fǝfǝ ala’a Galili. Əlwenǝ mǝngenǝ̀ mǝ̀ngyě wi bǝ Mariyà. Ǹtsi-ndyà  NYwè wi ghǝ nswiŋǝ mbwo zhǝ ngǝ: “Mǝ ts̀ɛ̀’ɛ̀tǝ̀ wwo, NYwè à koŋǝ wwo susu!  NYwè a dzwi nǝ̀ wwo. ” Mariyà a bo susu nti’i m̀biŋsǝ atyǝ̂-mbǝ̀ŋǝ zhi ngǝ zi àtsɛ̀’ɛtǝ̀ dǝ li ngǝ kǝ ̀ lǝ.   Ǹtsi-ndyà  NYwè a swiŋǝ ngǝ:  “Màriyà, kǝ nǝ bo, NYwè à dzwi nǝ̀  wwò, ò bǝ bǝ tu’unǝ jwe moo mǝ̀mbaŋnǝ̌, ǝchùwe ǝlwenǝ̀ yi nǝ Yesù.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

2.  The Visitation

Mariyà  ghƏ nghantƏ  AlisbenƏ̀

At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah’s home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit.  42 In a loud voice she exclaimed: “Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear!               

  Luke 1:3̇9-42

A fǝ̀’ǝ wuwa, Màriyà lɛrǝ̀ ǹnǔ zhì nti’i nfùu nghǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀  fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi ala’a-nta’a Dzudiyà, nkuu ndya Zàkàriyà nti’i ntsɛ’ɛtǝ Lisabènǝ̀.  Ma Lisabènǝ zu’u atsɛ̀’ɛtǝ̀ Mariyà la, moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’à nǝ àghɛ̀’ɛ̀sǝ̀, Lisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Àzhwe zǝ̌  Ŋwà’anǝ̌  nti’i nzhwinǝ nswiŋǝ ngǝ, “Mǝfonǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a nchya bǝngye bǝtsǝmǝ̀, mǝ̀fonǝ̀ kǝ̌ ndzwi nǝ moo wǔma ò bǝ jwe.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

3.  The Nativity
Mariya jwe Yesù

1In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 2(This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) 3And everyone went to their own town to register. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them.

 Luke 2: 1-2, 6-7

     A fǝ’ǝ̀ wuwa, m̀fò Sizà Ògostusǝ̀ a niŋǝ ǹtǝ̀ǝ ala’a ngǝ a bǝ seŋǝ bǝ bǝ̀tsǝ̀mǝ̀ a mǝmǝ̀ ala’à.  Li lyǝ mbǝ nchyambì mǝ̀niŋnǝ mǝlwenǝ mǝmǝ̀ aŋwà’àrǝ̀  ma a dzwi a fǝ̀’ǝ̀ wuma Kwirinusǝ̀ bǝ m̀fò.   Ma  bwo dzwi wu la fǝ̀’ǝ̀ jwe moo a ku’u Màriya a jwe nchyambi moo yì a bǝ moo mǝ̀mbaŋně. A karǝ yi nu àsàa ǝ̀tsǝ’ǝ nti’i noŋsǝ yii ne nkuŋǝ mǝ̀jyǝ ǹna mbǝ’ǝma àdi’i bikàkǝ  ǹdya daŋǝ̀ dzwi maboŋǝ bwo kuu wǝ.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

The Presentation

BƏ ghƏ dƏ̌ Moo a mbwo Nywè

22When the time came for the purification rites required by the Law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. Luke 2: 22

“Ma fǝ’ǝ̀ sùu moo nǝ nòŋsǝ̀ Mose a ku’u la , Yosebǝ̀ bwo Màriyà lo moo nghǝ̀ nǝ zhǝ fǝfǝ Yerǝsalemǝ̀ mǝ dǝ̌sǝnǝ̀ nǝ̀ yii a mbwo Nywè.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

5. The Finding of the child Jesus in the temple
BƏ ghə swà’a moo ndyâ-nywè ǹghwɛ̀

“Why were you searching for me?” he asked. “Didn’t you know I had to be in my Father’s house?” But they did not understand what he was saying to them.

Yesù biŋsǝ̀ wwa ngǝ, “Bùu nswa’à wa  la ngǝ kǝ̀? Bùu bikakǝ zhi ngǝ mǝ̀ dzwi mǝ̀dzwi a ndyâ Ətàa wà? La bwo bikàkǝ anyù zuma a swiŋǝ li la zhi.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

After the Rosary:

Hail Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of mercy,
Hail, our life, our sweetness and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this vale of tears.
Turn then, most gracious Advocate,
Thine eyes of mercy toward us,
And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus,
O Clement O Loving, O sweet Virgin Mary.

Tsὲ’tә Mya Nfò ŋwà’ànǝ̌ 

Tsὲ’ὲtε Mya Nfò ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo a nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yεsù moo-ngonə ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O ŋwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

  • Shwenǝ a mbwo bìi Nwà’ànǝ Mya Nywè 
  • Ngǝ boŋǝ bìi dzwi nǝ ǝ̀dzuŋǝ dzwu ma Nywè a ka’anǝ wìi wu lǝ. 
  • Pray for us, O Holy Mother of God.
  • That we may become worthy of the promises of Christ.

 Let us pray

O God whose only begotten Son
Has purchased for us the rewards of eternal life
Grant that we beseech Thee, while meditating upon these mysteries
In the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary
We may both imitate what they contain and obtain
What they promise, through the same Christ our Lord.
Amen.

A binǝ̀ shwenǝ,

O Nywè-ngòŋǝ̀, mbǝ’ǝ mǝdzwinǝ̀ mǝ Moo wwò wi mo’o nǝ nǝ̀wwo zhi nǝ mǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ myi fǝ nǝwwo, o zuu mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ̌ mye a mbwo bìi, bìi ti’i nlontǝ ngǝ ma bìi shwenǝ mǝmǝ ǝ̀dì’ì Rosarǝyà Mariyà nwa’anǝ dzwi li, a bìi ghǝrǝ anyù zu ma ǝ swiŋǝ nkǝ dzwi nǝ ǝ̀kà’anǝ dzwu ma ǝ̀ dzwi wu mǝmǝ. Bìi lontǝ lǐ nǝ ǝ̀lwenǝ moo wwò Yesu Kristò, Adzwilǐ.

Advertisements

Click the link below to follow more lessons on Nkwen Language and others.

Prayers And Reflections

Nkwen Language Lessons

Aspects Of The English Language

Basic Mathematics

General Knowledge Questions and Answers Revision

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Home

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements

Latest Posts

Advertisements

page List

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: