G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Nkwen Language Wordlists on Nouns

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
Nkwen Language Wordlist on Nouns 1 https://youtu.be/k3Zp_V2rWYs
Advertisements
 NounNoun SingularNoun PluralPoss Sing (my)Poss Plur (their)Dem Sing (this)Dem  Plur (those)
1. achuàkùˀuàkùˀuzazhazìizhǐ
2. antfə̀ngə̀gərə̂mə̀ngə̀gərə̂fafyafìímyǐ
3.antelopenghâ nghâzhǎzìijwǐ
4.arrownə̀kòŋəmə̀kòŋəzazhazìimyǐ
5.ashə̀bwuə̀bwuzazhazìizhi
6.axeǹdzààǹdzààzhǎzìijwǐ
7.bachelortə̀kwèbə̀tə̀kwèwwǎwìibyi
8.backǹdzə̀mə̀ǹdzə̀mə̀zhǎzìijwǐ
9.bagàbààə̀bààzazhazìijwǐ
10.bambooǹdə̀ŋəmə̀də̀ŋəwawwawìimyǐ
11.barnerkitəwàrə̂bə̀kitəwàrə̂wwǎwìibyǐ
12.barkǹgòrə̀ǹgòrə̀zazhǎzìijwǐ
13.basketǹkheǹkhezhǎzìi jwǐ
14.batàliliŋəə̀liliŋəzazhazìijwǐ
15.beardǹnòŋə-ǹtsùǹnòŋə̀-ntsù//mə̀nòŋə mǝ ntsùdzwajwadzwǐjwǐ/myǐ
16.bedǝ̀kǔmə̀kǔwawwawìimyǐ
17.Beer/drinkmə̀lùˀùmə̀lùˀùmamyamìimyǐ
18.bellǹdziŋə̀mə̀ndziŋə̀/ ndziŋə̀ zàzhǎzìimyǐ/ jwǐ
19.benefitsiisiiwwǎwìiyìi
Nkwen Language Wordlist on Nouns 1 https://youtu.be/k3Zp_V2rWYs
Advertisements
Nkwen Language Wordlist on Nouns 2
Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

20.birdsəŋə (singular)bèsəŋə (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ (those)
21.blacksenə̌bǝ̀senə̌wwǎwìibyǐ
22.bloodàliŋə̀àliŋə̀zazhazìizhǐ
23.bodyǹnuǹnuzhǎzìijwǐ
24breadàbanǝ̀ǝ̀banǝ̀zazhazìi jwǐ
25.boneàkwε̌ə̀kwε̌zazhazìi jwǐ
26.bottleǹtsiŋə̀mǝ̀ntsiŋə̀/ ntsiŋə̀ zhǎzìi myǐ / jwǐ
27.boundaryǹdὲrə̀bə̀ndὲrə̀wàwwǎwìibyǐ
28.bowǹsàŋə̀ǹsàŋə̀zhǎzìi jwǐ
29.breastnə̀bəə̀m̀bəə̀zazhazìimyǐ
30.bridgeə̀làrə̀mə̀làrə̀wawwawìimyǐ
31.bucketàbokərəə̀bokə́rəzazhazìi jwǐ
32.burdenǹgəˀə̀ǹgəˀə̀zhǎzìizhǐ
33.buttocknə̀sâmə̀sâzazhazìimyǐ
34.cabbagekabəjìbə̀kabəjìwàwwǎwìibyǐ
35.calabashàtiŋə̀ə̀tiŋə̀zazhazìijwì̌
36.carnə̀kâmə̀kâzazhazìimyǐ
37.cassavakàsarə̀bə̀kàsarə̀wàwwǎwìibyì
38.ceilingnə̀kàŋəmə̀kàŋəzazhazìimyǐ
39.chairàlə̀ŋəàlə̀ŋǝzazhazìi jwǐ
40.charcoalǹkhêǹkhêdzwajwazìi jwǐ
41.checkmə̀lìnənə̀mə̀lìnənə̀mamyamìimyǐ
42.chestnə̀gwòmə̀gwòzazhazìimyǐ̀
43.chest (heart)ǹtiŋə̀mə̀ntiŋə̀wawwawìimyǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 2 https://youtube.com/c/TaminangThereseN
Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

//potsaglu.net/4/6328012
Nkwen Language Wordlist on Nouns 3
Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

44.childmoo (singular)ə̀boo (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ́ (those)
45.chinàləˀə̀rə̂ə̀ləˀə̀rə̂zazhazìijwǐ
46.sorrowmə̀lìŋnə̀mə̀lìŋnə̀wwǎwìiyìi
47.clawànyìǹnyìzazhazìijwǐ̀
48.clothàtsə̀ˀəə̀tsə̀ˀəzazhazìijwǐ
49.cloudm̀bàˀàm̀bàˀàzàzhǎzìizhì
50.combǹzhàǹzhàzàzhǎzìijwì
51.cownkoˀoǹdzə̀mə̀bə̀koˀoǹdzə̀mə̀zàzhǎzìibyǐ
 52cupǹfòŋəmə̀nfòŋəwawwawìimyǐ
 53cutlassǹnywemə̀nywezhǎzìimyi
54.dayǹjweǹjwezhǎzìijwǐ
55.dishàkaŋə̀ə̀kaŋə̀zazhazìijwǐ
56.soap dishàkaŋə-nəkyiə̀kaŋə-nəkyizazhazìijwǐ
57.soup dishàkaŋə-njyaə̀kaŋə-njyazazhazìijwǐ
58.donkeydzàkashìbǝ̀dzàkashìwàwwǎwìibyǐ
59.dooràbàˀaə̀bàˀazazhazìijwǐ
60.drugàfwǒmə̀fwǒzazhazìimyǐ
61.duckdòŋfawurə̀bə̀dòŋfawurə̀wàwwǎwìibyǐ
62.dustə̀bìgə̀rə̂ə̀bìgə̀rə̂zazhazìizhǐ
63.earàtugə̀rə̂ə̀tugə̀rə̂zazhazìijwǐ
64.eggnə̀bùŋəm̀bùŋəzazhazìimyǐ
65.elephantǹsenə̀ǹsenə̀zàzhǎzìi jwǐ
66.enemyŋù-mbànə̀ǹgàŋə-mbanə̀wàwwǎwìijwǐ
67.erroràfὲnə-nyùə̀fὲnə-mǝnyùzazhazìijwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 3
Advertisements
Nkwen Language Wordlist on Nouns 4 https://youtu.be/xLW0s71Daf0

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
92.gumbo (okro)akòrə̀ (singular)̀ akòrə̀  (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ (those)
93.grainm̀bòŋə̀m̀bòŋə̀zhǎzìi jwǐ
94.grandfatherə̀tàà-ntìnkàŋəbətàà ntìnkàŋəwwǎwìibyǐ
95.grand-motherm̀mà-ntìnkàŋəbəmà ntìnkàŋəwwǎwìibyǐ
96.grassǹgwenə̀mə̀ngwenə̀zhǎzìimyǐ
97.grinding stoneNgòˀò ghòˀo njyâmə̀ngòˀò mə ghòˀo njyâzhǎziimyǐ
98.groundǹshyêǹshyêzhǎzìizhǐ
99.groundnutsmənjyə̌mənjyə̌wwǎwìiyìi
100.guestŋù-ghanə̀bə̀ bə ghanə̀wwǎwìibyǐ
101.guitarnə̀lòŋəmə̀lòŋəzazhazìi myǐ
102.gunǹgarə̀mə̀ngarə̀wawwawìimyǐ
 103.hairǹnòŋə̀ǹ̀nòŋə̀/mə̀nòŋədzwajwajwi jwǐ /myǐ
 104.airm̀fəm̀fəwawwawìiyìi
105.handàbwom̀bwozazhazìimyǐ
106.haricot (bean)fə̀kûmə̀kûfafyafìimyǐ
107.wristàtὲrǝ-bwoǝ̀tὲrǝ-mbwozazhazìi jwǐ
108.headàtyə̂ə̀tyə̂zazhazìi jwǐ
109.hipàkwùˀuə̀kwùˀuzazhazìi jwǐ
110.henmyâ ngwubə̀myâ bə́ ngwuwàwwǎwìibyǐ
111.hippopotamusǹnà-nkyînnǎ-nkyîzhǎzìi jwǐ
112.hoeàsôə̀sôzazhazìi jwǐ
113.Honey/honey-beeǹnyuǹnyuzhzìizhǐ
114.hornǹdoŋə̀mə̀ndoŋə̀zhǎzìimyǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 5

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
115.houseǹdyâ (singular)mə̀láˀà (plural)zà (my)zha (their)zìi (this) myǐ (those)
116.hunterŋù-wuŋə̀bə̀ bə wuŋə̀wwawìi byǐ
117.insectssəˀəbə̀səˀəwwawìi byǐ
118.intestineǹgonə̀mə̀ngonə̀zhǎ̌zìi myǐ
119.judgeǹtsὲrǝ-mə̀nsaˀàbə̀ntsὲrǝ bǝ mə̀nsaˀàwwawìi byǐ
120.keyàkwabàˀàə̀kwabàˀàzazhzìi jwǐ
121.kingǹfòbə̀nfòwwawìi byǐ
122.kitchenkəchìnə̀bə̀kəchìnəwwawìi byǐ
123.kneeàkwìˀìtə̂mə̀kwìˀìtə̂zazhazìi myǐ
124.knifefə̀nywěmə̀nywěfafyafìi myǐ
125.kola nutnə̀byîmə̀byîzazhazìi myǐ
126.leaveàfwǒə̀fwòzazhazìi jwǐ
127.leopardàfònəə̀fònə zazhazìi jwǐ
 128.lightǹkàˀamə̀nkàˀawwawìi myǐ
 129.lionǹnà-nghwe ǹnà-nghwe zhǎzìi jwǐ
 130.lipàwùŋə-ǹtsùə̀wùŋə-ǹtsùzazhazìi jwǐ
131.loinclothàlàbaə̀làbazazhazìi jwǐ
132.loveàkòŋnə̀àkòŋnə̀/ǝ̀kòŋǝ̀̀zazhazìi zhǐ
133.luckə̀bòŋə-tyəə̀bòŋə-tyə́zazhazìi zhǐ
134.lungfùfùbə̀fùfùwwǎwìi byǐ
135.marriagenə̀zoˀòmə̀zoˀòzhazìi myǐ
136.masterǹdə̀/ǝtàa-tyǝbə̀ndə̀/bǝ̀tǎ-tyewwǎ wìi byǐ
137.meatǹnàǹnàzhǎzìi jwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 6 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
138.melonnə̀bòˀo (singular)mə̀bòˀo  (plural)za (my)zha (their)zì (this) myǐ (those)
139.mirrormalə̀mə̀bə̀malə̀mə̀wwawìi byǐ
140.monthŋorə̀bə̀ŋorə̀wwawìi byǐ
141.moonŋorə̀bə̀ŋorə̀wwawìi byǐ
142.mortaràkhə̌ə̀khə̌zazhǎ̌zìi jwǐ
143.mothermmǎbə́mmǎwwawìi byǐ
144.mother-in-lawnoŋsə̂bə̀noŋsə̂wwawìí byǐ
145.mountainǹtaˀ́amə̀nta’àwwawìi myǐ
146.Mouse(animal)mbyambyazàzhǎzìi dzwǐ
147.mouthǹtsùmə̀ntsùwwawìi myǐ
148.mudàtsə̀tsaˀaàtsə̀tsaˀazazhǎzìi zhǐ
149.mushroomə̀boˀoə̀boˀowwawìi yìi
150.nameə̀lwenə̀mə̀lwenə̀wwawìi myǐ
151.netnə̀là’amə̀là’a  zazhǎmìi myǐ
152.namesakem̀bu-mbùbə̀mbu-mbùwwawìi byǐ
153.navelnə̀tòŋəmə̀tòŋəzazhǎzìi myǐ
154.ndoleǹdòlεǹdòlεzazhǎzìi zhǐ
155.neckǹtòŋəmə̀ntòŋəwàwwawìi myǐ
156.needleǹdènsə̀ǹdènsə̀zhǎzìi jwǐ
157.noblenessàbonə̀àbonə̀zhǎzìi zhǐ
158.nosenə̀lwimə̀lwizazhǎzìi myǐ
159.oilmə̀wurə̀mə̀wurə̀mamyamìi myǐ
160.palm nutǹdzàŋəǹdzàŋəzazhǎzìi jwǐ
161.palm winemə̀lùˀùmə̀lùˀùmamyamìi myǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 7
Advertisements
162.peacembòonə (singular)mbòonə  (plural)zà (my)zha (their)zìi (this)zhi (those)
163.peace treeǹkə̀ŋəǹkə̀ŋəzazhǎ jwǐ
164.pearbiyàbə̀biyàwawwawìi byǐ
165.penism̀benə̀m̀benə̀zhǎzìi jwǐ
166.peppertə̀tyabə̀tə̀tyawawwawìi byǐ
167.personŋùbə̀wawwawìi byǐ
168.pestleǹkòŋəmə̀nkòŋəwwawìi myǐ
169.pigkwunyàmə̀bəkwunyàmə̀babyawìi byǐ
170.placeàdìˀ̀iə̀dìˀ̀izazhǎzìi jwǐ
171.Pump/fanǹniŋə̀-mfə́/àwìbǝ̀tǝ̀bə̀niŋə̀-mfə́/ǝ̀wìbǝ̀tǝ̀wà/zaWwa/zhawìi/zìiByi/jwi
172.potǹtòbə̀ntòwwawìi byǐ
173.potatoesfə̀tuˀùmə̀tuˀùfafyafìi myǐ
174.pregnancymə̀tu’unǝnə̀mə̀tu’unǝnə̀mazhǎmìi myǐ
175.priceǹdwènə̀mə̀ndwènə̀wawwawìi myǐ
176.queenm̀ma/mə̀ngye ntoˀòbə̀ngye bə́ntoˀòwwawìi byǐ
177.rainm̀bə̀ŋə̀m̀bə̀ŋə̀zhǎ̌zìi zhǐ
178.ringfεrəbə̀fεrəwwawìi byǐ
179.ripǹgîǹgîzhǎzìi jwǐ
180.roommə̀mə-ndyâmə̀mə-mə̀la’àzhǎzìi jwǐ
181.ropeǹkὲrǝmə̀nkὲrǝwawwawìi myǐ
182.salivamə̀tuwemə̀tuwemamyamìi myǐ
183.scalfyangəshìbə̀yangəshìwwawìi byǐ
184.scorpiontὲrə̀bə̀tὲrə̀zhǎzìi byǐ
185.seedsǹgwὲ/fǝ̀̀tǎǹgwὲ/mǝ̀ntǎzhǎzìi zhǐ / myǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 8 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
186.shadowàlə̀ˀə̀rə (singular)ə̀lə̀ˀə̀rə  (plural)za (my)zha ́(their)zìi (this) jwǐ (those)
187.shoeǹtamə̀ǹtamə̀zhǎzìi jwǐ
198.soldiersogì bə̀sogìwàwwabìi byǐ
199.shoulderm̀bìˀìnə̀m̀bìˀìnə̀byazìi dzwǐ
190.sick personŋù-ghònəǹgàŋə-ghònəwwawìi jwǐ
191.sicknessàghònəmə̀ghònəzazhǎzìi myǐ
192.sievechὲkὲrə̀/àchì’ì                   bə̀chὲkὲrə̀/bǝ̀chì’ìwà/zawwa/zhǎwìi/zìi byǐ
193.skinǹgwò ǹgwòzhǎzìi jwǐ
194.skynə̀kàŋənə̀kàŋəzazhǎzìi zhǐ
195.slaveàbùˀuə̀bùˀuzazhǎzìi jwǐ
196.soapnə̀kyimə̀kyizazhǎzìi myǐ
197.spearnə̀kòŋəmə̀kòŋəzazhǎzìi myǐ
298.spear gracenə̀ˀəbə̀nə̀ˀəwwawìi byǐ
299.spidertὲrə̀bə̀tὲrə̀wwawìi byǐ
200.spoonfəkəbəbə̀fəkəbəwwawìi byǐ
201.squirreltòˀòrə̀bə̀tòˀòrə̀wwawìi byǐ
202.stickàkə̀mə-tiə̀kə̀mə-tizazhǎzìi jwǐ
203.stomachnə̀bə̀mə̀mə̀bə̀mə̀zazhǎ myǐ
204.stoneǹgòˀòmə̀ngòˀòzhǎzìi myǐ
205.sugar caneàsəsaŋəə̀səsaŋəzazhǎzìi jwǐ
206.suitcaseàbààə̀bààzazhǎzìi jwǐ
207.sunnùŋə̀bə̀nùŋə̀wwawìi byǐ
208.potatofə̀tuˀumə̀tuˀumamyamìi myǐ
209.swardǹkiŋə-ntòŋəbə̀nkiŋə-ntòŋəwwawìi byǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 9 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
210.tableàtətə̀ (singular)ə̀tətə̀  (plural)zá (my)zha (their)zì (this)Jwi (those)
211.tearsǹkyi-myiǹkyi-myiwawwawìi yìi
212.termiteǹgòˀoǹgòˀozhǎzìi zhǐ
213.testicleǹtswàŋəbə̂tswàŋəwwǎwìibyǐ
214.thiefǹzὲrəbə̀zὲrəwwǎwìi byǐ
215.thingàzuŋə̀ə̀dzuŋə̀zazhazìi jwǐ
216.thornǹdzoŋə̀ǹdzoŋə̀-ǹdzoŋə̀zàzhǎzìi jwǐ
217.thunderm̀bə̀ŋə̀ kwurǝ̀nǝm̀bə̀ŋə̀ kwurǝ̀nǝzhǎzìizhi
218.timefə̀ˀə̀fə̀ˀə̀wwǎwìi yìi
219.tirednessnə̀kanə̀nə̀kanə̀zazhazìi zhǐ
220.toemoo-kùə̀boo bə kùwwǎwìibyi
221.tombnə̀shə̀mə̀shə̀zazhazìimyǐ
222.tongueàliŋə̀ə̀liŋə̀zazhazìi jwǐ
223.toothnə̀sòŋəmə̀sòŋəzazhamyǐ
224.torchbὲ’ὲtǝ̀bǝ̀bὲ’ὲtǝ̀wàwwǎwìi byǐ
225.tortoisekwimânkòˀòbə̀kwimânkòˀòwwǎwìi byǐ
226.treeàtǐə̀tǐzhǎzìijwǐ
227.trouserstrosàbə̀trosàwàwwǎwìi byǐ
228.twinnə̀fâmə̀fâzazhazìimyǐ
229.umbrellaàkoŋə̀ə̀koŋə̀zazhazìijwǐ
230.urinemə̀dzìmə̀dzìmamyamìimyǐ
231.vaginaǹnyìǹnyìzhǎzìi jwǐ
232.veinǹgàŋəmə̀ngàŋəwawwawìi myǐ
233.villageàlaˀàə̀laˀàzazhazìi jwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 10 https://youtube.com/c/TaminangThereseN
Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

234voiceǹjì (singular)ǹjì  (plural)za (my)zha (their)zìi (this) jwǐ (those)
235wallàsâ-ndyâə̀sâ-ndyâzazhazìi jwǐ
236warǹchə̀ǹchə̀wawwawìi yìi
237waterǹkyîǹkyîwawwawìi yìi
238whiteFubu/fǝbǝnǝ̌Fubu/fǝbǝnǝ̌wwǎwìi yìi
239wingnə̀bàgə̀rə̀mə̀bàgə̀rə̀zazhazìi myǐ
240woodǹkwiǹkwidzwajwadzwǐ jwǐ
241workàfàˀàə̀fàˀàzazhazìi jwǐ
242worldǹshye (mbyi)ǹshye (mbyi)zhǎzìizhǐ
243wormànyənyəə̀nyənyəzazhazìi jwǐ
244yamàzuˀ̀ùə̀dzuˀ̀ùzazhazìi jwǐ
245Yam (coco)màkàbǝ̀bǝ̀màkàbǝ̀wwǎwìi byǐ
246yearàlùŋə̀ə̀lùŋə̀zazhǎzìi jwǐ
247young girlmoo-mə̀ngyěə̀boo-bə̀ngyěwàwwǎwìi byǐ
248young manmoo-mə̀mbaŋnə̌ə̀boo-bə̀mbaŋnə̌wwǎwìi byǐ
        
Nkwen Language Wordlist on Nouns 11 https://youtube.com/c/TaminangThereseN
Advertisements
Advertisements

Click the link below to go to related pages.

Responsorial Psalm for Fifth Sunday in Ordinary Time Year C

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Nkwen Language Lessons

Nkwen Language Gospel Readings For Year C

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Latest Posts

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: