G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">

Thirty-third Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 13:24-32

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
group of people in stadium
Advertisements

Gospel – Mark 13:24-32

Advertisements

Jesus said to his disciples:

24 “In those days after that tribulation the sun will be darkened, and the moon will not give its light,

25 and the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken.

26 “And then they will see ‘the Son of Man coming in the clouds with great power and glory

27 and then he will send out the angels and gather his elect from the four winds, from the end of the earth to the end of the sky.

28 “Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near.

Advertisements

29 In the same way, when you see these things happening, know that he is near, at the gates.

30 Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place.

31 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

32 “But of that day or hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.”

Advertisements

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 13:24-32

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

Yesù a swiŋǝ a mbwo ngàŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi ngǝ:

24 “A lyǝ mbǝ nǝ njwe dzwu jwa, ma ngǝ’ǝ zha chya boŋǝ nùŋǝ̀ bǝ senǝ, a ŋorǝ kàkǝ̌ tya,

25 a mǝ̀sàŋǝ̀ ti’i nfuu nǝkàŋǝ̀ nwwokǝ̂, a mǝ̀tenǝ mǝtsǝ̀mǝ̀ fǝfǝ nǝkàŋǝ̀ chi’inǝ̌.

26 “Bǝ ti’i nzǝ Moo Ŋù ma a yìi mǝmǝ̀ mbà’à nǝ mǝtenǝ̀ mâ nghwe bwo nǝ̀fonǝ̀,

27 â ti’i ntuŋǝ bǝtsì bǝdyâ byi a bwo fu nghǝ mǝlàa nǝ̀kwà nkuŋsǝ bǝ̀ byi, ghǝ ku’u nlwitǝ nshye bwo nlwitǝ nǝ̀kàŋǝ.

28 A bùu zi’irǝ a mbwo ǝtǐ nga’a. Boŋǝ ntâ jwi borǝ nti’i nyi ǝfwo jwa fyi, Ò zhi ngǝ mǝghǎ ti’i mbwo.

Advertisements

29 Tsuŋǝ mbǝ̀ wu wi, boŋǝ bùu lyǝ nzǝ mǝnyù mi mǝ nti’i ndzwi bù zhi ngǝ à dzwi nǝbenǝ, a ntsǔ nkhâ.

30 Nǝ nkò’onyù mǝ̀ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ nkaŋǝ zi bǝ̌ kàkǝ̌ chyà tǝ ngǝ mǝ̀nyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ chya.

31 Nèkaŋǝ bwo nshye bǝlya chya la ǝboŋnǝ̀ dzwa kàkǝ̌ daŋdaŋǝ̀ chyâ.

32 “La ŋù dàŋǝ̀ bikàkǝ̌ njwe zha zhi, kǎ bǝ̀tsì bǝndyâ bǝ Nywe fǝfǝ nǝkaŋǝ, kǎ Moo Nywe, la tsuŋǝ̀ Ətàa zhǝzhǝ.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Advertisements

Free Translation

Jesus said to his disciples:
24 “In those days after that tribulation the sun will be darkened, and the moon will not give its light, Yesù â swiŋǝ a mbwo ngàŋǝ-ndǝ̀mǝ̀ jwi ngǝ, “A lyǝ mbǝ nǝ njwe dzwu jwa, ma ngǝ’ǝ zha chya boŋǝ nùŋǝ̀ bǝ senǝ, a ŋorǝ kàkǝ̌ tya,

25 and the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. a mǝ̀sàŋǝ̀ ti’i nfuu nǝkàŋǝ̀ nwwokǝ̂, a mǝ̀tenǝ mǝtsǝ̀mǝ̀ fǝfǝ nǝkàŋǝ̀ chi’inǝ̌.

26 “And then they will see ‘the Son of Man coming in the clouds with great power and glory, Bǝ ti’i nzǝ Moo Ŋù ma a yìi mǝmǝ̀ mbà’à nǝ mǝtenǝ̀ mâ nghwe bwo nǝ̀fonǝ̀,

Advertisements

27 and then he will send out the angels and gather his elect from the four winds, from the end of the earth to the end of the sky. â ti’i ntuŋǝ bǝtsì bǝdyâ byi a bwo fu nghǝ mǝlàa nǝ̀kwà nkuŋsǝ bǝ̀ byi, ghǝ ku’u nlwitǝ nshye bwo nlwitǝ nǝ̀kàŋǝ.

28 “Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. A bùu zi’irǝ a mbwo atǐ nga’a. Boŋǝ ntâ jwi borǝ nti’i nyi ǝfwo jwa fyi, Ò zhi ngǝ mǝghǎ ti’i mbwo.

29 In the same way, when you see these things happening, know that he is near, at the gates. Tsuŋǝ mbǝ̀ wu wi, boŋǝ bùu lyǝ nzǝ mǝnyù mi mǝ nti’i ndzwi bù zhi ngǝ à dzwi nǝbenǝ, a ntsǔ nkhâ.

Advertisements

30 Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Nǝ nkò’onyù mǝ̀ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ nkaŋǝ zi bǝ̌ kàkǝ̌ chyà tǝ ngǝ mǝ̀nyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ chya.

31 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Nèkaŋǝ bwo nshye bǝlya chya la ǝboŋnǝ̀ dzwa kàkǝ̌ daŋdaŋǝ̀ chyâ.

32 “But of that day or hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.” La ŋù dàŋǝ̀ bikàkǝ̌ njwe zha zhi, kǎ bǝ̀tsì bǝndyâ bǝ Nywe fǝfǝ nǝkaŋǝ, kǎ Moo Nywe, la tsuŋǝ̀ Ətàa zhǝzhǝ.”

Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements

Latest Posts

Advertisements

Pages

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: