G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">

Thirty-second Sunday in Ordinary Time, Year B

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements

Gospel – Mark 12:38-44

See the source image
Advertisements
Thirty-second Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 12:38-44 Or Mark 12:41-44 https://youtu.be/6zEKt_EPrcI
Advertisements

38 In the course of his teaching Jesus said to the crowds, “Beware of the scribes, who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces,

39 seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets

40 They devour the houses of widows and, as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation.”

41 He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums.

42 A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents.

43 Calling his disciples to himself, he said to them, “Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury.

44 For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood.”

Advertisements

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 12:38-44

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

38 Yesù a swiŋǝ a mbwo nǝ̀nǝ̌ bǝ̀ a fǝ’ǝ̀ wu ma à kǝ zi’irǝ wwa ngǝ, “A bù zhi’itǝ nǝ bǝ̀ bâ nghwe bu ma bwo koŋǝ wìi bǝ shà bǝ tsǝ̀’ǝ̀ kǝ kwe atsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ a mǝtanǝ

39 kǝ nunǝ ǝdi’i nghwe a mǝmǝ ndyâ-nywè kǝ adi’i ǝjyǝ.

40 Bwo kwe ndyâ bǝ̀kwǐ, nti’i ntaŋǝ bǝ̀shà bǝ ndzuŋǝ̀ mǝ Kǝ̀ŋnǝ ǝbwo wwa. Mǝ̀tunǝ̀ mya bǝ lya tèntǝ̌̌.”

41 Yesù ti’i nnunǝ alâ tsǝ mǝmǝ̀ ndya niŋǝ nkabǝ nli mbǝ̀ zu ma bǝ̌ niŋǝ nkabǝ a mǝmǝ̀ àkaŋǝ Nywe . Bǝ̀ bâ nghwe niŋǝ tǝko’o nkabǝ̀.

42 Nkwǐ mǝngye tsǝ̀ mâ bikàkǝ nǝ ǝdzuŋǝ dzwi, yìi nniŋǝ bǝkâbà bǝbya ma ǝdwenǝ̀ yi nku’u tsuŋǝ ma nnini dzwa tsǝ.

Advertisements

43 Yesù toŋǝ̀ ngaŋǝ-kù jwi nti’i nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “Nǝ nkò’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ nkwǐ mǝ̀ngye wi niŋǝ nkabǝ a mǝmǝ à̀kaŋǝ Nywe zi nchya bǝ̂ bǝtsǝ̀mǝ̀.

44 Mbǝ’ǝma bǝ̀ bǐ fusǝ a fǝ mǝmǝ abu’u ǝdzuŋǝ̀ jwa dzwu ma bwo dzwi nǝ̀ dzwu la mǝngye wi, fusǝ̀ fǝ mǝmǝ̀ afǝ̀mǝ̀ zhi, à fya ǝdzuŋǝ ntsǝ̀mǝ̀ ma à dzwi nǝ̀ dzwu, mǝdzwinǝ̀ myi mǝtsǝ̀mǝ̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Advertisements

38 In the course of his teaching Jesus said to the crowds, “Beware of the scribes, who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, Yesù a swiŋǝ a mbwo nǝ̀nǝ̌ bǝ̀ a fǝ’ǝ̀ wu ma à kǝ zi’irǝ wwa ngǝ, “A bù zhi’itǝ nǝ bǝ̀ bâ nghwe bu ma bwo koŋǝ wìi bǝ shà bǝ tsǝ̀’ǝ̀ kǝ kwe atsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ a mǝtanǝ

39 seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. kǝ nunǝ ǝdi’i nghwe a mǝmǝ ndyâ-nywè kǝ adi’i ǝjyǝ.

40 They devour the houses of widows and, as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation.” Bwo kwe ndyâ bǝ̀kwǐ, nti’i ntaŋǝ bǝ̀shà bǝ ndzuŋǝ̀ mǝ kǝ̀ŋnǝ ǝbwo wwa.

41 He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. Yesù ti’i nnunǝ alâ tsǝ mǝmǝ̀ ndya niŋǝ nkabǝ nli mbǝ̀ zu ma bǝ̌ niŋǝ nkabǝ a mǝmǝ̀ àkaŋǝ Nywe. Bǝ̀ bâ nghwe niŋǝ tǝko’o nkabǝ̀.

42 A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents. Nkwǐ mǝngye tsǝ̀ mâ bikàkǝ nǝ ǝdzuŋǝ dzwi, yìi nniŋǝ bǝkâbà bǝbya ma ǝdwenǝ̀ yi nku’u tsuŋǝ ma nnini dzwa tsǝ.

Advertisements

43 Calling his disciples to himself, he said to them, “Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. Yesù toŋǝ̀ ngaŋǝ-kù jwi nti’i nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “Nǝ nkò’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ nkwǐ mǝ̀ngye wi niŋǝ nkabǝ a mǝmǝ àkaŋǝ Nywe zi nchya bǝ̂ bǝtsǝ̀mǝ̀.

44 For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood.” Mbǝ’ǝma bǝ̀ bǐ fusǝ a fǝ mǝmǝ abu’u ǝdzuŋǝ̀ jwa dzwu ma bwo dzwi nǝ̀ dzwu la mǝngye wi, fǝ mǝmǝ̀ afǝ̀mǝ̀ zhi, à fya ǝdzuŋǝ ntsǝ̀mǝ̀ ma à dzwi nǝ̀ dzwu, mǝdzwinǝ̀ myi mǝtsǝ̀mǝ̀.

Thirty-first Sunday in Ordinary Time

Responsorial Psalm for Thirty-second Sunday in Ordinary Time, Year B

Advertisements

Latest Posts

Page List

Advertisements

Latest Podcast

RSS Error: A feed could not be found at `https://anchor.fm/nwufor`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=utf-8`
Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: