G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">

Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Year B

 
Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 12:28B-34

Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 12:28B-34 https://youtu.be/yRGe79SMfFQ
Advertisements

28B One of the scribes came to Jesus and asked him, “Which is the first of all the commandments?” 

//potsaglu.net/4/6328012

29 Jesus replied, “The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! 

30 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. 

31 The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these.” 

32 The scribe said to him, “Well said, teacher. You are right in saying, ‘He is One and there is no other than he.’ 

33 And ‘to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself’ is worth more than all burnt offerings and sacrifices.”  34 And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And no one dared to ask him any more questions. 

Advertisements

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, Mark 12:28B-34

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

28 A fǝ’ǝ̀ wu wwa, ŋu ntǝ̀ǝ wi mò’o a yii a mbwo Yesù mbiŋsǝ̀ yi ngǝ, “Nchyambi ntǝ̀ǝ mǝmǝ̀ ntǝ̀ǝ ntsǝ̀mǝ̀ bǝ ze nǝ?

29  Yesu kuwe ngǝ, “Nchyambi bǝ ngǝ, “O Izuyɛl, Nywe Nfò winǝ̀ bǝ Nfò tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ!

30  Ò bǝ koŋǝ Nywe Nfò wwò nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ azhwe zhǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀.

31  Nzoŋtǝ̀ bǝ ngǝ: O koŋǝ ndǝ̀mǝ̀ wwò ma atyǝ̀mbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ. Ntǝ̀ǝ daŋǝ̀ bikakǝ̀ bu gha’a chya dzwu dzwi.”

Advertisements

32  Ŋù ntǝ̀ǝ wwa swiŋǝ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀, “O boŋnǝ nshi’inǝ̌ ndǝ̀. A bǝ nko’onyu ma ò swinǝ ngǝ ‘A bǝ tsuŋǝ̀ zhǝzhǝ, ŋudanǝ ka ma zhǝ bu dzwi.’

33  Mǝ̀koŋnǝ̀ yi nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ kǝ koŋǝ ndǝmǝ̀ wwò ma atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ ǝ chyatǝ mə wanə̀ mbyi nə̀ mǝ̀duŋǝ̀  mə mǝghu’usǝnǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.“ 34Ma Yesu nzǝ̀ mbǝ̀ zu ma a kuwe nǝ̀ azhi’itǝ là, nti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ̀ ngǝ, “Agha zhǝ bikakǝ̀ sa fǝ̀ nǝ̀ nǝ̀fonǝ̀ nǝ Nywe.” Ŋudanǝ̀ kakǝ̀ bu za biŋsǝ̀ yi nǝ anyu dàŋǝ̀. ●

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò. ●

Advertisements

Free Translation

28B One of the scribes came to Jesus and asked him, “Which is the first of all the commandments?” A fǝ’ǝ̀ wu wwa, ŋu ntǝ̀ǝ wi mò’o a yii a mbwo Yesù mbiŋsǝ̀ yi ngǝ, “Nchyambi ntǝ̀ǝ mǝmǝ̀ ntǝ̀ǝ ntsǝ̀mǝ̀ bǝ ze nǝ?

29 Jesus replied, “The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! Yesu kuwe ngǝ, “Nchyambi bǝ ngǝ, “O Izuyɛl, Nywe Nf winǝ̀ bǝ Nf tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ!

30 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. O bǝ koŋǝ Nywe Nfò wwò nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ azhwe zhǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀.

31 The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these.” Nzoŋtǝ̀ bǝ ngǝ: O koŋǝ ndǝ̀mǝ̀ wwò ma atyǝ̀mbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ. Ntǝ̀ǝ daŋǝ̀ bikakǝ̀ bu gha’a chya dzwu dzwi.

Advertisements

32 The scribe said to him, “Well said, teacher. You are right in saying, ‘He is One and there is no other than he.’ Ŋù ntǝ̀ǝ wwa swiŋǝ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀, “O boŋnǝ nshi’inǝ̌ ndǝ̀. A bǝ nko’onyu ma ò swinǝ ngǝ “A bǝ tsuŋǝ̀ zhǝzhǝ, ŋudaŋǝ ka ma zhǝ bu dzwi.

33 And ‘to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself’ is worth more than all burnt offerings and sacrifices.” Mǝ̀koŋnǝ̀ yi nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ kǝ koŋǝ ndǝmǝ̀ wwò ma atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ ǝ chyatǝ mə wanə̀ mbyi nə̀ mǝ̀duŋǝ̀  mə mǝghu’usǝnǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.

34 And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And no one dared to ask him any more questions. Ma Yesu nzǝ̀ mbǝ̀ zu ma a kuwe nǝ̀ azhi’itǝ̀, nswiŋǝ a mbwo zhǝ̀ ngǝ, “Agha zhǝ bikakǝ̀ sa fǝ̀ nǝ̀ nǝ̀fonǝ̀ nǝ Nywe.” Ŋudaŋǝ̀ kakǝ̀ bu za biŋsǝ̀ yi nǝ anyu daŋǝ̀.

Responsorial Psalm for Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Psalms 126:1-2, 2-3, 4-5, 6

Advertisements

Latest Posts

Pages

Advertisements

Latest Podcast

RSS Error: A feed could not be found at `https://anchor.fm/nwufor`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=utf-8`

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: