G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:17-30 Or Mark 10:17-27

 

October 10 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

unrecognizable men praying in old catholic church

Gospel – Mark 10:17-30

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:17-30 Or Mark 10:17-27 https://youtu.be/dhcH3VIp17I

17 As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?”  

18 Jesus answered him, “Why do you call me good? No one is good but God alone. 

19 You know the commandments: You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.” 

20 He replied and said to him, “Teacher, all of these I have observed from my youth.” 

21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.” 

22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. 

23 Jesus looked around and said to his disciples, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!” 

24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! 

25 It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God.” 

26 They were exceedingly astonished and said among themselves, “Then who can be saved?” 

27 Jesus looked at them and said, “For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God.” 

28 Peter began to say to him, “We have given up everything and followed you.” 

29 Jesus said, “Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel Yesù swiŋǝ ngǝ, 

30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.” 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 10:17-30

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

17Yesù a fu mǝ ghǝ nǝ̀ aghanǝ̀, ŋù tsǝ khǝ nyii nkhenǝ̀ a nshi zhǝ mbiŋsǝ yi ngǝ, “Ndǝ̀-ŋwà’àrǝ̀ nshi’inǝ, boŋǝ mǝ̀ gha li la me dzwinǝ̀ nǝ mǝ̀dzwinǝ ma mǝ lyǝ mye?”

18Yesù kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ò toŋǝ wa nǝ̀ ŋu nshi’ìnǝ̀ li ngǝ kǝ̀, ŋù dàŋǝ bikakǝ boŋǝ̀ chyatǝ tsɛ’ɛ̀ Nywè zhǝ zhǝ.

19 Ò zhi ntǝ̀ǝ ma a swiŋǝ ngǝ: “Ô kǝ ŋu nǝ zwɛrǝ, Ô kǝ mayàbǝ̀ nǝ ghǝ̀rǝ, ô kǝ nǝ zɛ̀rǝ̂, Ô kǝ ntsɛ̀rǝ̀ nǝ chuwa; Ô kǝ ŋù nǝ li’isǝ; nzu’unǝ a mbwo ǝtàa wwò bwo mma wwò.” 20A swiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀, mǝ̀ tɛ̌ nliŋǝ ntǝǝ dzwi ntsǝ̀mǝ̀ nlonǝ̀ ma mǝ̂ bri mǝnkhǝ.” 21Yesù lii yi nkoŋǝ yi nswiŋǝ ngǝ, “Ò bri anyù mo’o tǝ ghǝ̀rǝ̀. Ghǝ nfyanǝ ǝdzuŋǝ dzwu ma ò dzwi nǝ dzwu nfya nkabǝ zu a mbwo ngàŋǝ ngǝ’ǝ, nti’i nyii nzòŋǝ̀ nǝ mwò, boŋǝ ò bǝ jwi nǝ afù’ù nǝkàŋǝ.”

22 Ŋu wwa zu’u ànyù zi nshi yi kǝ mbi shwi’i mbǝ’ǝma â dzwi nǝ̀ abi’ì susu.

23Yesù lii ǝdì’ì nkarǝsǝ, nswiŋǝ a mbwo ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi ngǝ, “A lanǝ ntentǝ a mbwo ngaŋǝ ǝdzwuŋǝ mǝ kunǝ ala’a nǝfonǝ Nywe ngǝ!” 24  Ànyù zu ma a swiŋǝ la chyàtǝ̀ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi. Yesù kǝ mbitǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, ” Əboo ba, a tentǝ̀ mǝ kunǝ ala’a nǝfònǝ̀ Nywe ngǝ! 25 A bǝ menyentǝ̀ anyu a mbwo nsenǝ mǝ chyanǝ̀ nǝ̀li ndensǝ̀ nchyatǝ mǝngǝ ŋù nǝ̀ ǝdzuŋǝ â nkuu nǝkaŋǝ.” 26Anyù zu lanǝ ntǝsǝ nkhǝ’ǝnǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi bwo ti’i swiŋǝ atǝ̂tǝ̌ bwo ngǝ, “Boŋǝ a bǝ a li boŋǝ wine ŋù bǝ dzwi?” 27Yesù lìi wwa nswiŋǝ ngǝ, “A tentǝ a mbwo ŋù la kàkǝ a mbwo Nywè tentǝ̀. Mǝ̀nyù mǝtsǝ̀mǝ chya nshi’inǝ̀ a mbwo Nywè.” 28Bità ti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Bìi mɛ’ɛ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ nzoŋǝ nǝ wwò.”

29Yesù swiŋǝ ngǝ, “Nǝ nkò’onyù, mǝ swiŋǝ a mbwo bùu, ŋù daŋǝ bikàkǝ̌ dzwi ma à mɛ̀’ɛ ndyâ kǝ bǝ̀lǝ̀mǝ bi kǝ̌ ǝtàa yì bwo mma yì kǝ̀ ǝboo bi nǝ nshye zì mbǝ’ǝ ngâ zà nǝ anyù Nywè  30 ma à bǝ kàkǝ ngâ nkɛ̀rǝ̀ dzwi nǝ ndyâ, bǝ̀lǝ̀mnǝ̀ kǝ̌ ǝtàa bwo mma kǝ̀ ǝboo nǝ nshye, bwo bǝ ǝlwenǝ tǝbòŋǝ ma bǝ fya a mbwo zhǝ: atyǝ nshye wǐ, a kǝ lyǝ dzwi nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ mye a nǝ mbyi zu ma ǝ̀ bǝ lyǝ bǔ yìi.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

17 As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” A fǝ’ǝ̀ wu wwa, Yesù a fu mǝ ghǝ nǝ̀ aghanǝ̀, ŋù tsǝ khǝ nyii nkhenǝ̀ a nshi zhǝ mbiŋsǝ yi ngǝ, “Ndǝ̀-ŋwà’àrǝ̀ nshi’inǝ, boŋǝ mǝ̀ gha li la me dzwinǝ̀ nǝ mǝ̀dzwinǝ ma mǝ lyǝ mye?”

18 Jesus answered him, “Why do you call me good? No one is good but God alone. Yesù kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ò toŋǝ wa nǝ̀ ŋu nshi’ìnǝ̀ li ngǝ kǝ̀, ŋù dàŋǝ bikakǝ boŋǝ̀ chyatǝ tsɛ’ɛ̀ Nywè zhǝ zhǝ.

19 You know the commandments: You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.” Ò zhi ntǝ̀ǝ ma a swiŋǝ ngǝ: “Ô kǝ ŋu nǝ zwɛrǝ, Ô kǝ mayàbǝ̀ nǝ ghǝ̀rǝ, ô kǝ nǝ zɛ̀rǝ̂, Ô kǝ ntsɛ̀rǝ̀ nǝ chuwa; Ô kǝ ŋù nǝ li’isǝ; nzu’unǝ a mbwo ǝtàa wwò bwo mma wwò.”

20 He replied and said to him, “Teacher, all of these I have observed from my youth.” A swiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀, mǝ̀ tɛ̌ nliŋǝ ntǝǝ dzwi ntsǝ̀mǝ̀ nlonǝ̀ ma mǝ̂ bri mǝnkhǝ.”

21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.” Yesù lii yi nkoŋǝ yi nswiŋǝ ngǝ, “Ò bri anyù mo’o tǝ ghǝ̀rǝ̀. Ghǝ nfyanǝ ǝdzuŋǝ dzwu ma ò dzwi nǝ dzwu nfya nkabǝ zu a mbwo ngàŋǝ ngǝ’ǝ, nti’i nyii nzòŋǝ̀ nǝ mwò, boŋǝ ò bǝ jwi nǝ afù’ù nǝkàŋǝ.”

22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. ŋu wwa zu’u ànyù zi nshi yi kǝ mbi shwi’i mbǝ’ǝma â dzwi nǝ̀ abi’ì susu.

23 Jesus looked around and said to his disciples, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!” Yesù lii ǝdì’ì nkarǝsǝ, nswiŋǝ a mbwo ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi ngǝ, “A lanǝ ntentǝ a mbwo ngaŋǝ ǝdzwuŋǝ mǝ kunǝ ala’a nǝfonǝ Nywe!”

24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! Ànyù zu ma a swiŋǝ la chyàtǝ̀ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi. Yesù kǝ mbitǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, ” Əboo ba, a tentǝ̀ mǝ kunǝ ala’a nǝfònǝ̀ Nywe nge!

25 It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God.” A bǝ menyentǝ̀ anyu a mbwo nsenǝ mǝ chyanǝ̀ nǝ̀li ndensǝ̀ nchyatǝ mǝngǝ ŋù nǝ̀ ǝdzuŋǝ â nkuu nǝkaŋǝ. “

26 They were exceedingly astonished and said among themselves, “Then who can be saved?” Anyù zu lanǝ ntǝsǝ nkhǝ’ǝnǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi bwo ti’i swiŋǝ atǝ̂tǝ̌ bwo ngǝ, “Boŋǝ a bǝ a li boŋǝ wine ŋù bǝ dzwi?”

27 Jesus looked at them and said, “For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God.” Yesù lìi wwa nswiŋǝ ngǝ, “A tentǝ a mbwo ŋù la kàkǝ a mbwo Nywè tentǝ̀. Mǝ̀nyù mǝtsǝ̀mǝ chya nshi’inǝ̀ a mbwo Nywè. “

28 Peter began to say to him, “We have given up everything and followed you.” Bità ti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Bìi mɛ’ɛ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ nzoŋǝ nǝ wwò.”

29 Jesus said, “Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel Yesù swiŋǝ ngǝ, “Nǝ nkò’onyù, mǝ swiŋǝ a mbwo bùu, ŋù daŋǝ bikàkǝ̌ dzwi ma à mɛ̀’ɛ ndyâ kǝ bǝ̀lǝ̀mǝ bi kǝ̌ ǝtàa yì bwo mma yì kǝ̀ ǝboo bi nǝ nshye zì mbǝ’ǝ ngâ zà nǝ anyù Nywè

30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.” ma à bǝ kàkǝ ngâ nkɛ̀rǝ̀ dzwi nǝ ndyâ, bǝ̀lǝ̀mnǝ̀ kǝ̌ ǝtàa bwo mma kǝ̀ ǝboo nǝ nshye, bwo bǝ ǝlwenǝ tǝbòŋǝ ma bǝ fya a mbwo zhe: atyǝ nshye wǐ, a kǝ lyǝ dzwi nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ mye nǝ mbyi zu ma ǝ̀ bǝ lyǝ b yìi.”

Gospel Readings in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Leave a Reply

%d bloggers like this: