G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">

Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 9:38-43, 45, 47-48

 
people church ceremony celebration

September 26 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 9:38-43, 45, 47-48

https://youtu.be/NXczvPQ-oxU

38 At that time, John said to Jesus, “Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us.”

39 Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me.

40 For whoever is not against us is for us.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. 45 And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna.

47 And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna, 48 where ‘their worm does not die, and the fire is not quenched.’”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ9:38-43, 45, 47-48

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

38  A fəˀə̀ wu wwa, Dzonə a swiŋə a mbwo Yesù ngə: “Ətàa bi kə̀ zə̌ ŋu tsə ma a sərə ndìŋə̀ nə əlwenə̀ wwo. Bi swiŋə nə zhə ngə a kentə mbəˀəma a bikàkǝ nǝ wwo nzoŋǝ.”

39  Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə: “A bù kə yi buu nànnǝ, ŋùdaŋǝ̀ bikàkǝ dzwi ma â ghərə mənyù ma nghwe nə əlwenə̀ wa ma boŋə a bu bwusə̀ ǝlwenǝ̀ wa.

40 Ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə winə̀ mbanə, à bə ŋù ndzə̀mə̀ winə̀.

41  Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, boŋə ŋù a fya nfoŋə nkyì a mbwo bù ngə bù nyə, mbəˀəma bù bǝ bǝ̀ ba, boŋǝ à bə kakə dzwi tə̀ àtso’onǝ afà’à zhi;

42 la ŋù ntsə̀mə̀ wu ma â ghǝ̀rǝ̀ ngǝ mǝnyentǝ̀ moo wi wutsǝ̀ ma bwo biŋǝ a mbwo mwò li ghǝrǝ ǝbwu, boŋə a bi mboŋə bǝ ngǝ a bə kwɛrə a təkòˀò ngòˀò tsǝ ntoŋə zhə mmaˀa yi məmə nkyǐ nghwe.

43  Boŋə abwo zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə akǝ̀mǝ abwo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mbwo mə̀tsə̀mə̀ la bǝ ma’a wwo a təkòˀò mmu, mǝmǝ̀ mmu tə byenǝ̀.

45 Boŋə àkù zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə o kuu nəkàŋə̀ nə àkǝ̀mǝ akù nchyatə mǝ ngə bǝ ma’a wwo nə̀ mǝ̀kù mə̀tsə̀mə̀ məmǝ təkòˀò mmu.

47  Boŋə nə̀li zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô ghərə əbwu, tsoˀo mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə nə̀li nə moˀo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mmi məbya bə maˀa wwo məmə təkoˀo mmu.

48  ma ə̀gwì jwa bikàkə̌ nlye, mmu wu kǎ nkə mbyenə.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

38 At that time, John said to Jesus, “Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us.” A fəˀə̀ wu wwa, Dzonə a swiŋə a mbwo Yesù ngə: “Ətàa bi kə̀ zə̌ ŋu tsə ma a sərə ndìŋə̀ nə əlwenə̀ wwo. Bi swiŋə nə zhə ngə a kentə mbəˀəma a bikàkǝ nǝ wwo nzoŋǝ.”

39 Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə: “A bù kə yi buu nànnǝ, ŋùdaŋǝ̀ bikàkǝ dzwi ma â ghərə akhə̀ˀə̀nə nyù nə əlwenə̀ wa ma boŋə a bu bwusə̀ ǝlwenǝ̀ wa.

40 For whoever is not against us is for us. Ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə winə̀ mbanə, à bə ŋù ndzə̀mə̀ winə̀.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, boŋə ŋù a fya nfoŋə nkyì a mbwo bù ngə bù nyə, mbəˀəma bù bǝ bǝ̀ ba, boŋǝ à bə kakə dzwi tə̀ àtso’onǝ afà’à zhi;

42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. la ŋù ntsə̀mə̀ wu ma â ghǝ̀rǝ̀ ngǝ mǝnyentǝ̀ moo wi wutsǝ̀ ma bwo biŋǝ a mbwo mwò li ghǝrǝ ǝbwu, boŋə a bi mboŋə bǝ ngǝ a bə kwɛrə a təkòˀò ngòˀò tsǝ ntoŋə zhə mmaˀa yi məmə nkyǐ nghwe.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. Boŋə abwo zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə akǝ̀mǝ abwo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mbwo mə̀tsə̀mə̀ la bǝ ma’a wwo a təkòˀò mmu, mǝmǝ̀ mmu tə bɛnǝ̀.

45 And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna. Boŋə àkù zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə o kuu nəkàŋə̀ nə àkǝ̀mǝ akù nchyatə mǝ ngə bǝ ma’a wwo nə̀ mǝ̀kù mə̀tsə̀mə̀ məmǝ təkòˀò mmu.

47 And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna, Boŋə nə̀li zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô ghərə əbwu, tsoˀo mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə nə̀li nə moˀo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mmi məbya bə maˀa wwo məmə təkoˀo mmu.

48 where ‘their worm does not die, and the fire is not quenched.’” ma ə̀gwì jwa bikàkə̌ nlye, mmu wu kakə nkə mbyenə.

https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

1 Comment

  1. Ngefor Sylvie Ndi

    Thanks so much for sharing Mom 🙏⚘ GOD ALMIGHTY Bless you more 🙏

Leave a Reply

%d bloggers like this: