G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Uncategorized

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – John 6:24-35

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35 https://youtu.be/aL0U2NVmnO4

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. 

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” 

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. 

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” 

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” 

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” 

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? 

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” 

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. 

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” 

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” 

35 Jesus said to them, “I am the bread of, life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:24-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa, 24Ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zhà ngà kǝ nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25  Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ̌ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyu, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ̀ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27  A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fà’à bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu, mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alènsǝ̀ zhi a nnu zhǝ.

28  Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fà’anǝ afà’à Nywe?

29  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfà’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30  Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31  Bǝ̀tàa bi bâ nchàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya ǝ̀̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32  Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo ; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33  Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ̀ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝ̀mǝ̀”.

34  Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ̀, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀. 35Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋùtsǝ̀mǝ̀ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Free Translation

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. (A fǝ’ǝ̀ wu wwa,) ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zha nga kǝ nku mǝmǝ̀ àbanŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyù, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fa’a bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu. Mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alensǝ̀ zhi nnu zhǝ.

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fa’anǝ afà’a Nywe?

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfa’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” Bǝ̀tàa bi bâ nchyàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya àbanǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝmǝ.”

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.

35 Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋutsǝ̀mǝ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝmǝ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Click the link below to go to related pages.

Responsorial Psalm for Fifth Sunday in Ordinary Time Year C

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Nkwen Language Lessons

Nkwen Language Gospel Readings For Year C

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Leave a Reply

%d bloggers like this: