G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:1-15

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – John 6:1-15

https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA https://www.youtube.com/watch?v=qtlhEPRgGZA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

1 Jesus went across the Sea of Galilee.

2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick.

3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples.

4 The Jewish feast of Passover was near.

5 When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?”

6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do.

7 Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.”

8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,

9 “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?”

10 Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number.

11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted.

12 When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” 13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat

14 When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.”

15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:1-15

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ̀’ǝ wu wwa,

1 Yesù a tuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì fǝngwaŋǝ wu ma ǝ dzwi fǝfǝ Galili.

2 Nǝnǝ bǝ̀ zoŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ wu mbǝ’ǝma bwo zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe mu ma â kǝ fa’a nnu ngaŋǝ ghonǝ.

3 Yesù a ko’o nghǝ atyǝ shà mba nnunǝ wu bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝmǝ jwi.

4 Njwe nghwe Paska bǝ Dzusǝ̀ kǝ ti’i nku’u.

5 Ma Yesu kǝsǝ mmi myi nzǝ ngǝ nǝnǝ bǝ̀ kǝ yìi a mbwo zhǝ la, a biŋsǝ̀ Filibǝ̀ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ zu mǝjyǝ li fǝ mǝ ku’u ndzǝ wwa wu?”

6 Yesù â swiŋǝ li a tsuŋǝ mǝ kwà’àrǝnǝ̀ Filibǝ̀ mbǝ’ǝma zhǝ nǝ atyǝmmbǝŋǝ zhi zhi anyù zu ma zhǝ bǝ fa’a.

7 Filibǝ̀ kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Boŋǝ nkabǝ̀ two ngaŋǝ fà’à nǝ njwe nkɛrǝ̀ bya kàkǝ ku’u mǝ ngǝ boŋǝ ŋu nǝ wwa bî ndzwi tsuŋǝ nǝ̀ mǝnyentǝ̀ mǝjyǝ.”

8 Ŋù-dzǝ̀mǝ̀ yi wi mò’o ma ǝlwenǝ̀ yi bǝ Andreyà ndǝmǝ Shununǝ̀ Bità a swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ,

9  “Moo tsǝ̀ dzwi fî ma à dzwi nǝ ǝbanǝ̀ tonǝ dzwi tanǝ nǝ mǝ̀bye mǝmbya la boŋǝ ǝ ghǝrǝ li ǝbòŋǝ kǝ mbwo nǝnǝ bǝ̀?”

10  Yesù swiŋǝ ngǝ̀, “A bù ghǝrǝ bwo nunǝ.” Ngwenǝ̀ kǝ nlanǝ dzwi adi’i wu. Bǝ̀ bu ti’i nnunǝ nshye. Bwo bǝ ma nchù’ù tanǝ̀ ma boŋǝ bǝ seŋǝ.

11 Yesù lo ǝbanǝ zu, ntaŋǝ ndzùɲǝ, nti’i ngha a mbwo bǝ̀ bu ma bwo nunǝ la, nkǝ fya nǝbye zha mbwo bwo mbǝ̀ zu ma bwo swà’a.

12 Ma bwo jye nzurǝ la, Yesù swiŋǝ nǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi ngǝ, “A bù kuŋsǝ nkhwù’u dzwu ma ǝ bri bǝ kǝ dzwa daŋǝ nǝ mὲ’ε.”

13 Bwo ti’i mbentǝ nkhwù’ù dzwu ma ǝ̂ fuu nǝ ǝbanǝ zha ma ǝ chya wwa mǝjyenǝ̀ ǝ luu nkhye nchǝ-bya.

14 Ma bǝ̀ bu zǝ̂ tǝko’o afa’a wu ma Yesù fa’a la bwo swiŋǝ ngǝ .”Li tǝ̀sǝ mbǝ Bropheta wu ma à dzwi mǝ yìi nǝ̀ mǝmǝ̀ nshye la.”

15 Ma Yesù zhi ngǝ bwo swà’a yìi ko yi ǝzo’o nǝ nfò wwa la, a bu nfu ghǝ yi atyǝ sha mba zhǝ zhǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

1 Jesus went across the Sea of Galilee. (A fǝ̀’ǝ wu wwa,) Yesù a tuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì fǝngwaŋǝ wu ma ǝ dzwi fǝfǝ Galili.

2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Nǝnǝ bǝ̀ zoŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ wu mbǝ’ǝma bwo zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe mu ma â kǝ fa’a nnu ngaŋǝ ghonǝ.

3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Yesù a ko’o nghǝ atyǝ shà bǝ mba nnunǝ wu bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝmǝ.

4 The Jewish feast of Passover was near. Njwe nghwe paska bǝ Dzusǝ̀ kǝ ti’i nku’u.

5 When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” Ma Yesu kǝsǝ mmi myi nzǝ nǝnǝ bǝ̀ wu ma bwo yìi mbwo zhǝ la, a biŋsǝ̀bFilibǝ̀ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ zu mǝjyǝ li fǝ mǝ ku’u ndzǝ wwa wu?

6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Yesù â swiŋǝ li a tsuŋǝ mǝ kwà’àrǝnǝ̀ Filibǝ̀ mbǝ’ǝma zhǝ nǝ atyǝmmbǝŋǝ zhi zhi anyù zu ma zhǝ bǝ fa’a.

7 Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.” Filibǝ̀ kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Boŋǝ nkabǝ̀ two ngaŋǝ fà’à nǝ njwe nkɛrǝ̀ bya kàkǝ ku’u mǝ ngǝ boŋǝ ŋu nǝ wwa bî ndzwi tsuŋǝ nǝ̀ mǝnyentǝ̀ mǝjyǝ”

8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, Ŋù-dzǝ̀mǝ̀ yi wi mò’o ma ǝlwenǝ̀ yi bǝ Andreyà ndǝmǝ Shununǝ̀ Bità a swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ,

9 “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?”Moo tsǝ̀ dzwi fi ma à dzwi nǝ ǝbanǝ̀ tonǝ dzwi tanǝ nǝ mǝ̀bye mǝmbya la boŋǝ ǝ ghǝrǝ li ǝbòŋǝ kǝ mbwo nǝnǝ bǝ̀?

10 Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number. Yesù swiŋǝ ngǝ̀, “A bù ghǝrǝ bwo nunǝ.” Ngwenǝ̀ kǝ nlanǝ dzwi adi’i wu. Bǝ̀ bu ti’i nnunǝ nshye. Bwo bǝ ma nchù’ù tanǝ̀ ma boŋǝ bǝ seŋǝ.

11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. Yesù lo ǝbanǝ zu, ntaŋǝ ndzùɲǝ, nti’i ngha a mbwo bǝ̀ bu ma bwo nunǝ la, nkǝ fya nǝbye zha mbwo bwo mbǝ̀ zu ma bwo swà’a.

12 When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” Ma bwo jye nzurǝ la, Yesù swiŋǝ nǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi ngǝ, “A bù kuŋsǝ nkhwù’u dzwu ma ǝ bri bǝ kǝ dzwa daŋǝ nǝ busǝ,.

13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. Bwo ti’i mbentǝ nkhwù’ù dzwu ma ǝ̂ fuu nǝ ǝbanǝ zha ma ǝ chya wwa mǝjyenǝ̀ ǝ luu nkhye nchǝ-bya

14 When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” Ma bǝ̀ bu zǝ̂ tǝko’o afa’a wu ma Yesù fa’a la bwo swiŋǝ ngǝ .”Li tǝ̀sǝ mbǝ Bropheta wu ma à dzwi mǝ yìi nǝ̀ mǝmǝ̀ nshye la.”

15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Ma Yesù zhi ngǝ bwo swà’a yìi ko yi ǝzo’o nǝ nfò wwa la, a bu nfu ghǝ yi atyǝ mba zhǝ zhǝ.

Click the link below to go to related pages.

Responsorial Psalm for Fifth Sunday in Ordinary Time Year C

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Nkwen Language Lessons

Nkwen Language Gospel Readings For Year C

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Leave a Reply

%d bloggers like this: