G-E947FMJPKL

Learn the worlds language of communication, business and tourism

Àzɛ̀’ɛ, yìi nkù mǝjyǝ mwo. – Mǝya mabrǝ

yìi nku nna zhǝ̀

kà4yìi nku anwà’àrǝ̀ zhǝ.

yìi nku atsǝ̀’ǝ zhǝ.

yìi nku ndǝ̀fǝ̀’ǝ wwò.

Yii nku nfî zhǝ̀.

yìi nku ntamǝ̀ jwo.

yìi nku nkyi wwo.

Yii nku mǝlù’ù (mâ nliŋtǝ) mwo – a drink

yìi nku atsǝ’ǝtyǝ zhǝ.

yìi nku fɛrǝ̀ wwo.

yìi nku nnoŋǝ-tyǝ jwo.

yìi nku alǝŋǝ zhǝ.

O swà’a ghǝ̀rǝ kǝ?

Li bǝ ntò wǝ? – À bǝ ntò wwa/wǐ

Li bǝ àkaŋǝ wǝ?

Lu’u

nfoŋǝ

atǝtǝ

akǔ

ndya

nkuŋǝ

abà

autobot

kà ntsà’à

nnà

mǝjye

mǝ̀lù’ù

The English Language is Second to none in the whole world. It is the language of science, aviation, computers, diplomacy, and tourism. Last but not least, it is the language of international communication, the media, and the internet. Understanding the importance of English will help you put more effort into studying it in order to reach your goals. This app presents most of the aspects of the English Language in a more simplified way. The written texts are backed up by many videos and audio to ease your learning. There are many lessons on the various aspects of the English Language such as –
Indefinite, Definite, And Zero Articles
What Are Verb Tenses
The Articles, Definite, Indefinite, and zero
The Verb
Verb Tenses
The Preposition
Adjectives and Adverbs
Mechanics of Writing 1
Punctuation, Apostrophe, Contraction, The hyphen, Quotation marks, Dash, Parentheses, Brackets, Numbers, Capitalization
The Sentence
Mastering the Alphabet 1 Enabling Reading for Slow Learners
Mastering the Alphabet 2; Sounds in words; Enabling Reading for Slow Learners
Mastering the Alphabet 3 on Double Sounds
Mastering The Alphabet videos
Poems About Life
Stories About Life
Writing letters of the Alphabet for kindergartens

Leave a Reply

%d bloggers like this: