//chalaips.com/4/6319538

Nkwen Language Handbook sequence 1 Lessons 4 and 5

Advertisements

Nkwen Language Handbook

Hey there! This is a model of audio/visual guide for those who have the Nkwen Language Handbook to help you read with more understanding and speak this precious language better. It is our wish that you make use of your handbook by reading it along with this audio version. Let’s continue with this lesson and the rest would be yours as time goes on. Mǝyà

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Latest Posts

Advertisements

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mmaContinue reading “Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo”

My favorite type of weather

My favorite type of weather What is your favorite type of weather? This video shows my favorite type of weather TikTok     What do you think?   Category Archives: General Knowlege Revision Quizzes A Deeper Look On What Love Is What Love is about. A deeper look On what love is.   Share Twitter FacebookContinue reading “My favorite type of weather”

Multiplying And Dividing Mixed Fractions

A mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. Improper fractions are usually converted to get mixed fractions. We can multiply and divided mixed fractions in different ways. Here are some examples.

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12. IMPORTANCE OF RESPIRATION TO PLANTS.

Story 1 Kila Discovered The Secret

Kila Discovered The Secret story

Advertisements

Leave a Reply

//dubzenom.com/4/6328012
Skip to content
%d