Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:30-34

Gospel in English and in Nkwen

July 18 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 6:30-34

30 The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught.  

31 He said to them, “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat.  

32 So they went off in the boat by themselves to a deserted place.  

33 People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them.  

34 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things.  

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:30-34

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’̀ǝ̀ wu wwa

30  Ngàŋǝ-kù Yesù nunǝ̀ bwo bǝ̀ zhǝ nti’i nfi’itǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ mu ma bwo zi’irǝ nkǝ nfa’a.

31  A swiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “A bù yìi tsɛ̀’ɛ̀ bù bu nghǝ adi’i wu ma ŋùdàŋǝ̀ bikàkǝ wu dzwi mìŋtǝnǝ̀. Bǝ bâ nǝ̀nǝ kǝ yìi mbwo bwo mbu nghǝ bwo kakǝ nǝ fǝ̀’ǝ̀ daŋǝ bi dzwi mǝ jyenǝ̀.

32  Bwo ti’ì nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyi tsuŋǝ bwo bwo nghǝ adi’i wu ma bǝ̀ bikàkǝ wu dzwi.

33  Bǝ̀ zǝ ma bwo kǝ ghǝ, ba ghà’atǝ zhi ngǝ bwo lyǝ adi’i wwa. Bwo ti’i nfu ǝdi’ì ntsǝ̀mǝ ntiŋǝ nǝ mǝkù nǝtǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ nkwembì nghǝ nkù’u adi’i wu tǝ bwo.

34  Ma Yesu ̂mɛ’ɛtǝ ǹgaŋǝ-kù jwi nti’i nzǝ nǝnǝ̂ bǝ̀ wu ma a dzwi la, ntiŋǝ̀ yi luu nǝ̀ mǝ̀lìŋnǝ̀ nnu bwo mbǝ’ǝma bwo dwi ma mbyi ma ǝ bikàkǝ nǝ ntsì wwa jwi; a ti’i nzhitǝ mǝzi’irǝnǝ̀ wwa nǝ mǝ̀nyu mâ ghà’atǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Gospel – Mark 6:30-34

30 The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. Ngàŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù nunǝ̀ bwo bǝ zhǝ nti’i nswiŋǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ mu ma bwo swiŋǝ nkǝ nfa’a.

31 He said to them, “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. A swiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “A bù yìi tsɛ̀’ɛ̀ bù bu adi’i wu ma ŋùdàŋǝ̀ bikàkǝ wu dzwi mìŋtǝnǝ̀. Bǝ bâ nǝ̀nǝ kǝ yìi mbwo bwo mbu nghǝ bwo kakǝ nǝ fǝ̀’ǝ̀ daŋǝ bi dzwi mǝ jyenǝ̀.

32 So they went off in the boat by themselves to a deserted place. Bwo ti’ì nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyi nghǝ adi’i wu ma bǝ̀ bikàkǝ wu dzwi.

33 People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. Bǝ̀ zǝ nkǝ zhi ngǝ bwo lyǝ adi’i wwa. Bwo ti’i nfu ǝdi’ì ntsǝ̀mǝ ntiŋǝ nǝ mǝkù nǝtǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ nkwembì nghǝ nkù’u adi’i wu tǝ bwo.

34 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things. Ma Yesu mɛ’ɛtǝ ǹgaŋǝ-kù jwi nti’i nzǝ nǝnǝ̂ bǝ̀ wu ma a dzwi la, ntiŋǝ̀ yi luu nǝ̀ nǝ̀lìŋnǝ̀ nnu bwo mbǝ’ǝma bwo dwi ma mbyi ma ǝ bikàkǝ nǝ ntsì wwa jwi; a ti’i nzhitǝ mǝzi’irǝnǝ̀ wwa nǝ mǝ̀nyu mâ ghà’atǝ.

Sunday Gospel Reading in Nkwen Language https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Writing Numbers 1 to 20 for kindergartens Writing letters of the Alphabet for kindergartens Basic Division Without Remainders Basic Subtraction of numbers up to 20

https://m.youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

2 replies on “Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:30-34”

Leave a Reply to Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:1-15 – Mother Tongue Education Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s