//chalaips.com/4/6319538

Numbers in Nkwen Language

mòˀo – 1

bya – 2

tarə – 3

kwà – 4

tanә̀ – 5

ǹtùu – 6

sàmba – 7

nә̀fǎ – 8

nә̀bwùˀu – 9

nә̀ghәmә̀ – 10

ǹchә̀-mo’o – 11

ǹchә̀-bya – 12

ǹchә̀-tarә – 13

ǹchә̀-nə̀kwà – 14

ǹchә̀-tanə – 15

ǹchә̀-ǹtùu – 16

ǹchә̀-sàmba – 17

ǹchә̀-nə̀fàa – 18

ǹchә̀-nə̀bwùˀu – 19

mə̀ghə̀mə məmbya – 20

View post to subscribe to site newsletter.

//dubzenom.com/4/6328012
Skip to content
%d bloggers like this: